Hoërskool Alberton Vakkeuse  

Verpligtend
Afrikaans Huistaal
Engels 1ste Addisionele Taal
Lewensoriëntering
Leerling kan Kies :  
Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid  

Kernleerarea:   Leerlings kan 3 vakke kiews

Ten minste TWEE vakke uit een groep en ‘n DERDE  vak uit enige groep.

Kuns en Kultuur  
Visuele Kuns  
*Ontwerpkuns  
*RTT  
Bedryfs-, handel- en bestuurswetenskap  
Rekeningkunde  
Besigheidstudie  
Ekonomie  
*RTT  
Natuurwetenskaplik  
Fisiese Wetenskap  
Lewenswetenskap  
*RTT  
Vaardigheid-, Ingenieurswese en Tegnologie  
*Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)  
Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO)  
Diens  
*Gasvryheidstudie  
*Toerisme  
Verbruikerstudie  
*RTT  
Geestes- en Sosiale Wetenskappe  
Geografie  
*RTT  

*Gemerkte vakke – is Nie-universiteitstoelatingvakke nie

Vereistes:

  • Indien ‘n leerder Wiskunde kies, moet hy/sy ‘n minimum van 50% in graad 9 eindeksamen behaal om te kwalifiseer.
  • Indien ‘n leerder Fisiese Wetenskap/Rekeningkunde neem, moet hy/sy Wiskunde neem.
  • ‘n Leerder mag NIE Gasvryheidstudie en Verbruikerstudie saam neem nie.
  • Ontwerpkuns en Visuele kuns MAG saam geneem word.
  • Om universiteitstoelating te kry, moet ‘n leerder MINSTENS 4 UNIVERSITEITSTOELATINGSVAKKE kies.